ALGEMENE- EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VDC & BO BV

 

1. Definities

VDC & BO:  De besloten vennootschap ‘VDC & BO’, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Groteweg 475 A, met het ondernemingsnummer BE0818.140.659, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

VDC & BO is een groothandel in tabaksproducten, dranken, confiserie en rokersbenodigdheden.

Klant: elke professionele klant, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die een bestelling plaatst bij VDC & BO.

Goederen: Alle goederen aangeboden door VDC & BO, zowel via de webshop als offline

2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties, inclusief deze tot stand gekomen via de webshop, zowel huidige als toekomstige tussen VDC & BO en de klant, ontstaan via offertes, orderbevestiging, bestelbon (schriftelijk of elektronisch) verbintenissen en overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene voorwaarden van andere partijen (klanten, leveranciers, …).  De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen van een bestelbon, het plaatsen van een online (via de webshop) of offline bestelling of het sluiten van een overeenkomst met VDC & BO.  Bijgevolg verzaakt de klant daarmee uitdrukkelijk en geheel aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op professionele klanten (“business-to-business”). VDC & BO verkoopt niet aan eindgebruikers of consumenten.

2.3. Onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden zijn consulteerbaar op de website www.vdc-bo.com.  VDC & BO heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zouden worden verklaard,  tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen die van toepassing blijven.  Partijen zullen in dat geval onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.  Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Correspondentie en termijnen

De correspondentie waarbij de klant zich op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van een of meerdere bepalingen inroept, wordt slechts geldig met een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van VDC & BO, Groteweg 475 A, 9500 Geraardsbergen.

4. Wettelijke bepalingen

De klant wordt geacht in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte vergunningen noodzakelijk voor het verkopen, distribueren en importeren van tabaksproducten, zoals maar niet beperkt tot alle wettelijke verplichtingen inzake douane en accijnzen en alle Europese richtlijnen en draagt daartoe alle verantwoordelijkheid en kosten.

VDC & BO staat ervoor in dat de goederen en de verpakkingen op het ogenblik van de levering voldoen aan alle wettelijke verplichtingen zoals van toepassing in het land van productie en in de landen waarvoor de goederen bestemd zijn (voor zover de klant VDC & BO hiervan tijdig op de hoogte heeft gebracht). De klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van haar eigen verplichtingen in dit kader als (door)verkoper van de goederen.

5. Bestelling

Bestellingen kunnen op volgende wijze geldig tot stand komen:

  • Via het invullen van de bestellijst van VDC & BO of een eigen opgemaakte bestellijst en deze vervolgens via email of fax door te sturen
  • Via de bestellijst van VDC & BO op de website
  • Via e-mail de gewenste bestelling doorgeven
  • Via telefoon
  • Via de webshop (zie artikel 6)

Wanneer de bestelling wordt bevestigd door VDC & BO, kan er niet worden afgeweken van de te leveren hoeveelheid, tenzij er een nieuwe bestellijst wordt opgemaakt en VDC & BO haar schriftelijk akkoord geeft.

6. Webshop

Om een bestelling te plaatsen via de webshop dient de klant een account aan te maken, dewelke persoonlijk is en niet mag worden overgedragen aan anderen.  De accounthouder is zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van zijn account, ongeacht of dit met of zonder toestemming gebeurt. De klant zal VDC & BO onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van zijn account en zal VDC & BO vrijwaren en volledig schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden in dit kader.

VDC & BO is gerechtigd een individueel account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten in geval een vermoeden bestaat dat het account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde of wanneer de klant herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting tijdig te voldoen of in geval van een schending van onderhavige voorwaarden en de contractuele verplichtingen van de klant.

Deactivering of stopzetting van een account betekent dat het onmogelijk wordt om in te loggen en bestellingen te plaatsen.

7. Totstandkoming, aanvang en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling geplaatst heeft conform één van de in artikel 5 opgesomde wijzen.

De uitvoering van de overeenkomst start, op het ogenblik dat de goederen worden ingeladen om naar de klant te brengen.  De goederen worden geleverd op de bij de bestelling afgesproken locatie.

Er wordt een leveringsbon opgemaakt die moet worden ondertekend door de koper.  De koper betaalt onmiddellijk  contant bij de levering tenzij anders overeengekomen.

Een online aankoop via de webshop komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van VDC & BO. VDC & BO heeft het recht bestellingen van de klant via de webshop te weigeren, onder meer wanneer de goederen niet tijdig voorradig zijn, in het geval de klant nog openstaande facturen heeft ten aanzien van VDC & BO, indien VDC & BO twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant e.d.m.

De duur van de overeenkomst betreft de duur van de prestatie.  Per prestatie zal er een nieuwe bestellijst worden afgesloten.

8. Annulering

8.1. Annulering door de klant

Gezien de B2B context is de klant in principe niet gerechtigd de aankoop te annuleren, behoudens in zeer specifieke situaties, mits aanvaarding van de annulering door VDC & BO.

Indien er geen aanvaarding is omtrent de annulering, kan VDC & BO een schadevergoeding vorderen van  de klant ten belope van 10% van de prijs van de geannuleerde aankoop met een minimum van 125 euro.

8.2 Annulering door VDC & BO

VDC & BO is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de klant – de bestelling te annuleren wanneer:

– Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de klant

– VDC & BO na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren. In dit geval zal VDC & BO de klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal VDC & BO de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving integraal terugbetalen aan de klant.

9. Prijzen

9.1. Inzake de prijzen van de tabaksproducten is er sprake van een verplichte verkoopprijs, dewelke op grond van artikel 58 BTW – wetboek verplicht wordt vermeld op het fiscaal bandje en eveneens wordt aangeduid op de factuur.

9.2. De recentste bestellijst met de geldende prijzen is steeds op de website te consulteren via https://www.vdcbo.com/bestellijst.html

9.3. In het geval er promoties zijn, zullen deze ook op voorhand worden gecommuniceerd aan de klant.  Onze promoties zijn eveneens te consulteren op de website en zijn enkel geldig tot de voorafgaandelijk afgesproken datum of zolang de voorraad strekt.

9.4. In geval van een bestelling via de webshop, worden de goederen verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven op de webshop kunnen steeds wijzigen.

9.5. Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, wijzigingen in de accijnswetgeving (louter exemplatieve opsomming), optredende tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst, kunnen – op voorwaarde dat deze met minimum 2% stijgen – aanleiding geven tot een verhoging van de prijs.

10. Betaling facturen

10.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door VDC & BO, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

10.2. VDC & BO behoudt zich steeds het recht voor aan de klant een voorschot, integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst te gaan, ook via de webshop. Dit kan onder meer het geval zijn indien de klant nog openstaande facturen heeft ten aanzien van VDC & BO, indien VDC & BO twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant, in geval van een nieuwe klant, in geval van een grote bestelling e.d.m. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt VDC & BO zich het recht voor om de volledige bestelling of een deel ervan te annuleren of de levering ervan op te schorten.

10.3. De facturen zijn contant betaalbaar bij levering.  Ieder op vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten ten bedrage van 12% en een forfaitaire schadevergoeding van 12% ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van 125 euro, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning.  Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.  Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten.

10.4.  Zolang er geen volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden, blijft het verkochte en geleverde koopwaar en zijn bijhorigheden de volledige en uitsluitende eigendom van de verkoper en kan deze toepassing maken van artikel 13 bij niet – betaling. Van zodra de volledige koopprijs, bijhorigheden, intresten en verhogingen zijn betaald is de koper de eigenaar.

10.5  Een bevrijdende betaling kan enkel gebeuren via:

Belfius Bank

IBAN BE45 0689 0785 8389

BIC   GKCCBEBB

Of  IBAN BE85 0689 0950 8706

10.6.  Artikel 12.2. van deze overeenkomst zal van toepassing zijn in geval van niet betaling.

10.7.  Elke niet – betaling van een factuur op de vervaldag of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen facturen die op dat moment werden opgesteld en werden bezorgd aan de koper.

10.8. Voor online betalingen via de webshop heeft de klant de mogelijkheid om te betalen via een online betalingssysteem of via overschrijving. Voor het online betalingssysteem doet VDC & BO beroep op een externe partner die een betalingsplatform beheert, waarbij de financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. VDC & BO heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

10.9.  Facturen kunnen door de klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen volgend op factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur en levering.

11. Ontbinding van de overeenkomst

VDC & BO is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, en dus niet te leveren zonder ingebrekestelling of zonder schadevergoeding in volgende gevallen:

  • Indien de klant een inbreuk begaat op één van zijn contractuele verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden
  • Indien de klant zich in staat van onvermogen bevindt in het kader van de Wet op de Continuïteit van ondernemingen, faillissement, voorlopig bewind, …

Wanneer één van bovenstaande feiten zich bewezen voordoet, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling overeenkomstig artikel 12.1.

12. Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering, eigendomsvoorbehoud

12.1 In geval van niet – betaling van één van onze facturen op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet – uitvoering van de verbintenissen van de contractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde contractant onmiddellijk opeisbaar en kan VDC & BO de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten.

12.2. In afwijking van artikel 1583 BW behoudt VDC & BO het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die, zij aan de klant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald (inclusief de eventuele intresten, kosten en forfaitaire schadevergoeding).

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van VDC & BO.

De geleverde zaken, evenals enig ander voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaakt van de overeenkomst, kunnen door VDC & BO ten allen tijde teruggevorderd worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Ingeval beroep wordt gedaan op het eigendomsvoorbehoud, dan zal de hoofdovereenkomst of iedere bijkomende overeenkomst met VDC & BO als ontbonden worden beschouwd.

12.3 Indien de klant de aangekochte goederen reeds doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct werden betaald, wordt de vordering op de resulterende koopprijs aan VDC & BO overgedragen. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door VDC & BO leidt automatisch tot beëindiging van de overeenkomst.

13. Levering

13.1.  Alle goederen worden verkocht aan de klant in een verpakking die voldoet aan alle wettelijke vereisten.

13.2. De goederen worden geleverd op de bij bestelling afgesproken locatie.

13.3.  Er wordt en leveringsbon opgemaakt die moet ondertekend worden door de koper.  De koper betaalt onmiddellijk contant bij de levering tenzij anders overeengekomen.

13.4. Na de levering draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid tot correcte bewaring van de goederen.

13.5. Indien de klant de gekochte goederen niet in ontvangst neemt op de afgesproken leverdatum en –plaats of wanneer de klant een afspraak voor levering annuleert minder dan 72 uur voor het overeengekomen tijdstip, worden de goederen zonder ingebrekestelling, verondersteld tijdig voor levering aangeboden te zijn en gaat het risico hoe dan ook over op de klant. Bovendien is VDC & BO in dat geval gerechtigd om aan de klant een administratieve kost van € 75,00 aan te rekenen, onverminderd het recht van VDC & BO op hogere bewezen schade. De goederen zullen vervolgens door VDC & BO opgeslagen worden voor rekening en risico van de klant (inbegrepen brandrisico).  VDC & BO behoudt zich in dat geval het recht voor om de opslagkosten in rekening te brengen aan de klant, forfaitair bepaald op 5% van de factuurwaarde van de gestockeerde goederen per begonnen maand, dit onverlet het recht van VDC & BO om hogere opslagkosten aan te tonen.

13.6.  Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen of -data vervallen.

13.7. VDC & BO is niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de klant, bijvoorbeeld wanneer de levering wordt opgeschort wegen achterstallige facturen.

14. Non-conformiteit en klachten

14.1 De klant dient zichtbare gebreken onmiddellijk op de leveringsbon te noteren of binnen de 24u na levering schriftelijk aan VDC & BO te melden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen te aanvaarden in de ontvangen staat.

De klant dient VDC & BO in staat te stellen om zichtbare gebreken te beoordelen teneinde te bepalen of de klacht van de klant gegrond is en verbindt zich ertoe om de goederen hiertoe op zorgvuldige wijze te bewaren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte opslag van de goederen na levering. Kwaliteitsverlies na levering valt volledig onder de aansprakelijkheid van de klant.

14.2 Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na hun ontdekking, uiterlijk binnen de 24u, schriftelijk aan VDC & BO te worden meegedeeld. Zoniet wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

14.3 In geval van een gebrekkig product en VDC & BO zich genoodzaakt ziet of ertoe verplicht wordt om deze goederen uit de handel terug te trekken, zal de klant hieraan haar volledige medewerking verlenen. In geval de klant de goederen toch verder verkoopt of verdeelt, kan VDC & BO hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

14.4  De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De verplichtingen van VDC & BO met betrekking tot gebreken beperken zich tot het vervangen van ontbrekende, gebrekkige of niet met de bestelling overeenkomende goederen, in zoverre deze beschikbaar en voorradig zijn. Dit met uitsluiting van elke vergoeding voor directe of indirecte schade of voor het niet voorhanden zijn van goederen met dezelfde eigenschappen.

15.2 VDC & BO engageert zich tot een middelenverbintenis inzake het tijdig leveren van de goederen.

In elk geval verbindt VDC & BO zich ertoe om de klant onverwijld in kennis te stellen indien een leveringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van VDC & BO of de overeenkomst tussen partijen.

VDC & BO aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de bestemming niet tijdig wordt bereikt door verkeersomstandigheden zoals file, ongevallen op de weg, weersomstandigheden, wijzigingen in de verkeerssituatie, …

De aansprakelijkheid van VDC & BO is beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is op grond van de door haar afgesloten verzekeringen en beperkt tot het bedrag van de verkochte goederen.  Zij kan nooit instaan voor enige andere schade zoals indirecte schade (o.a. gevolgschade, winstderving of imagoschade), bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere verdeling door de klant na vaststelling van het gebrek, schade ontstaan door het niet meewerken aan een recall door VDC & BO, aanspraken indien de klant de verpakking heeft geopend of de goederen heeft herverpakt, schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van VDC & BO, schade en/of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, schade ontstaan door het niet in correcte en aangepaste omstandigheden bewaren van de goederen of op een plaats waar de goederen onderhevig zijn aan externe invloeden, zoals maar niet beperkt tot bewaren van de goederen in de zon of andere te lichtrijke plaatsen, op plaatsen met hoge temperatuur-schommelingen, in vochtige omstandigheden, omstandigheden die niet proper zijn,  schade veroorzaakt door overmacht.

16. Overmacht

16.1 VDC & BO noch de klant zijn verantwoordelijk voor enige tekortkoming in hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht in de ruimst mogelijke betekenis. Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustieve lijst):

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die in hoofde van VDC & BO of de klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zodat het niet redelijk zou zijn de uitvoering van de overeenkomst te eisen onder dezelfde voorwaarden. Er kan onder meer (doch niet uitsluitend) sprake zijn van overmacht in geval van natuurverschijnselen, personeelstekort, oorlog, oproer, staking bij zowel bij VDC & BO als haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, overheidsmaatregelen, terreur en epidemieën en/of pandemieën.

16.2 In geval van overmacht heeft de partij die geconfronteerd wordt met overmacht het recht uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of de herziening te vragen van de bestelling, beiden door aangetekende schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben zowel de partij die getroffen wordt door overmacht, als de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen.

17. Confidentialiteit

De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie alsook eender welk soort document waarvan hij kennis kreeg tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet te (laten) verspreiden of te (laten) communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van VDC & BO.

18. Privacy

VDC & BO BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is VDC & BO BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring op de website [LINK TOEVOEGEN].

Door het aankopen van de goederen resp. door een overeenkomst af te sluiten met VDC & BO, erkent de klant kennis genomen te hebben van de privacyverklaring en deze te aanvaarden.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1 De klant zal VDC & BO volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de overeenkomsten tussen VDC & BO en de klant, de orderbevestiging, deze algemene voorwaarden en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de klant. De klant zal VDC & BO schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hierboven genoemde vorderingen en/of procedure.

19.2 Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht.

19.3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oudenaarde.

 

Laatst bijgewerkte versie: 3 juni 2021